Albany Mandarin Denim Dress with Eyelet

Albany Mandarin Denim Dress with Eyelet

  • High neck
  • Short sleeves
  • Eyelet fastening 
  • Regular fit - true to size
  • £10.00
  • £40.00
  • - £30.00